Vrijeme je za sveobuhvatnu izbornu reformu

Radio Titograd

12.01.2024, 10:45h

3 min

Foto:CDT

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje
mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će u naredne dvije godine realizovati projekat „Izborna
reforma u fokusu: Vrijeme je!“ sa ključnim ciljem da se reforma svih segmenata izbornog procesa –
nakon više neuspješnih pokušaja koji traju gotovo deceniju – konačno realizuje, i da se njome napravi
korak naprijed, prema demokratskom izbornom procesu, u skladu sa međunarodnim preporukama i
standardima.
Projekat realizujemo uz podršku Evropske unije (EU), posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.
Apelujemo na novoformirani Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu (Odbor) da što prije počne sa
posvećenim i efikasnim radom, koji treba da dovede do značajnih poboljšanja svih zakona koji se tiču
izbornih procesa. Poslanice i poslanici imaju veliku priliku da konačno prekinu sa praksama stavljanja
političkog interesa ispred interesa demokratske zajednice, i da kroz otvoren i pošten dijalog urade ono
za šta prethodni sazivi Skupštine, u posljednjih desetak godina, nijesu imali političke volje.
Vjerujemo da je konačno došlo vrijeme da se ostvari depolitizacija i profesionalizacija izborne
administracije, kvalitetnije zaštiti izborno pravo i poveća transparentnost i tačnost biračkog spiska, kao i
ažurnost registara iz kojih se on izvodi. Zatim, treba značajno unaprijediti kontrolu nad finansiranjem
izbornih kampanja, sankcionisati zloupotreba javnih resursa i poboljšati normativne propise koji se tiču
izborne tišine. Nesumnjiva potreba je da građani/ke konačno dobiju priliku da glasaju na otvorenim
listama i mogućnost individualnih kandidatura, da se ostvare bolje garancije afirmativne akcije za
manjinske zajednice i žene, da se ostvari puna pristupačnost izbornog procesa osobama s invaliditetom i
riješe mnoga druga pitanja koja opterećuju proces poput medijskog izvještavanja o izborima uz punu
zaštitu medijskih sloboda.
Podržaćemo rad Odbora i, u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti, pripremiti niz analiza koje će
sadržati predloge i preporuke za poboljšanje izbornih zakona. Između ostalog, to uključuje analize o
izbornoj administraciji, zaštiti biračkog prava, učešću osoba s invaliditetom u izborima, nedozvoljenim
stranim uticajima na izbore i drugo. Realizovaćemo i treninge koji će se fokusirati na pravne propise,
pravila i postupke izbornog procesa s posebnim naglaskom na OSI, ali i na sve ostale ranjive kategorije
društva, poput Roma i Egipćana. Dalje, želimo da doprinesemo dijalogu o izbornoj reformi i zato ćemo
organizovati nekoliko događaja sa poslanicima/cama, građanima/kama i medijima i emitovaćemo
podkaste u okviru kojih ćemo razgovarati o detaljima izborne reforme. Takođe, organizovaćemo
konferenciju na temu izborne reforme u okviru koje ćemo imati priliku da čujemo mišljenja svih
zainteresovanih strana uključujući predstavnike međunarodne zajednice.
Naša prva aktivnost, nakon početka rada Odbora, biće inicijativa za proširenje njegove nadležnosti, jer se
u toku pripreme odluke o njegovom obrazovanju napravio previd pa se u djelokrugu rada nije našao
Zakon o izboru predsjednika Crne Gore, niti set medijskih zakona čiji se djelovi, i te kako, tiču izbornih
procesa. Nedostaje i neophodna analiza Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o Ustavnom sudu i još
nekih zakonskih tekstova koji su veoma važni za regulisanje izbornog procesa.
Novi pregovarački okvir za Albaniju i Sjevernu Makedoniju predviđa snažniji fokus na temeljne reforme,
a tu je i funkcionisanje demokratskih institucija. U tom dijelu posebna pažnja je posvećena integritetu
izbora, njihovom finansiranju, medijskom izvještavanju o njima i dezinformacijama u izbornim
procesima. Ovo su koraci koje je Crna Gora preskočila, a na koje će se prije ili kasnije morati vratiti u cilju

ispunjavanja političkih kriterijuma EU. Zato smatramo da je izborna reforma i rad Odbora idealna prilika
da se usvoji i ovaj važan evropski standard.
Takođe, nadamo se da će Odbor u svom radu ostvariti punu transparentnost i otvorenost te da će nakon
brzog izbora pridruženih članova iz reda nevladinih organizacija i akademske zajednice, koji će stalno
učestvovati u njegovom radu bez prava glasa, naći prostor i za sve stručnjake/inje za pojedine specifične
djelove svih zakona kojima se uređuju određeni djelovi izbornih procesa.
Svojim aktivnostima na projektu želimo još jednom pokazati da je civilno društvo konstruktivan i aktivan
partner u reformskim procesima i da nema gotovo niti jednog segmenta izbornog procesa za koji
nemamo konkretne predloge za poboljšanje.
Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a
Marko Pejović, programski direktor UZOR-a
Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG-a

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Video hit dana,

22:53h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 22:22h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Skip to content