Vlada raspravljala i o Temeljnom ugovoru sa SPC, mišljenje će dostaviti Ustavnom sudu

Radio Titograd

04.04.2024, 18:25h

6 min

Vlade Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela više odluka i razmatrala više nacrta, prijedloga, inicijativa. Saopštenje prenosimo integralno:

“Vlada je, na danas održanoj 24. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom. Savjet je formiran iz potrebe da se sinhronizovanim i odgovornim sistemskim radom unaprijedi zaštita i promocija ljudskih prava lica s invaliditetom, naročito imajući u vidu preuzete međunarodne obaveze koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i obavezom usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima ali i nužnost razvoja politika, zakona i programa koji uklanjaju barijere i garantuju uživanje građanskih, kulturnih, ekonomskih političkih i društvenih prava licima s invaliditetom.

Utvrđen je Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva, s Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Povod za izradu UP-a je vizija razvoja prostora u obuhvatu ovog dokumenta, koji treba da prati viziju razvoja primorskog regiona, kao važnog prostornog, ekonomskog i društvenog resursa Crne Gore. Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjeđivanje uslova za razvoj turizma visoke kategorije na ovom području, u odnosu na raspoložive resurse, kroz sanaciju ovog lokaliteta, a na osnovu planskih opredjeljenja, smjernica i kriterijuma sadržanih u planskoj dokumentaciji višeg reda. Ovim izmjenama i dopunama UP-a planira se realizacija 65 % kapaciteta koje je planirano UP Zavala 2008, odnosno planira se smanjenje kapaciteta za 37.911,00 m², to jest smanjenje BRGP-a za 35 %. Ovako značajno smanjenje planirane izrađenosti, kako je istaknuto, jedan je od ključnih instrumenata urbane sanacije ovog lokaliteta. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, da organizuje javnu raspravu u skladu sa Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora sa Evropskom investicionom bankom za zaključenje Sporazuma između Crne Gore i Evropske investicione banke o uspostavljanju predstavništva Evropske investicione banke u Crnoj Gori, i prihvatila tekst Sporazuma. Cilj zaključivanja Sporazuma je intenziviranje saradnje i povećanje uticaja EIB investicija u Crnoj Gori. Funkcije koje će obavljati Predstavništvo odnose se na sve aktivnosti koje sprovodi EIB, kako je to predviđeno njenim Statutom I opštim ciljevima EIB-a, a u skladu sa politikama Evropske unije.

Usvojena je Informacija o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), i prihvaćene su predložene izmjene i dopune, Aneks 1 i Aneks 2, Sporazuma. Izmjena člana 1 Sporazuma će omogućiti ograničeno i postepeno proširenje geografskog opsega EBRD-ovih operacija na supsaharsku Afriku i Irak. Kako se navodi u Informaciji, proširenje će dovesti do ubrzanog infrastrukturnog, samim tim i ekonomskog razvoja zemalja u ovom regionu, čime će se unaprijediti i životni standard građana u tim zemljama a vjerovatno i učestala migracija stanovništva iz ovih regija ka evropskim zemljama. Izmjenom člana 12.1 će se ukloniti zakonsko ograničenje kapitala za redovno poslovanje I povjeriti Odboru direktora da uspostavi i održava sva odgovarajuća ograničenja u pogledu adekvatnosti kapitala.

Vlada je usvojila Objedinjeni izvještaj o radu mješovitih komisija za sprovođenje: Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori i Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve.

Razmotreni su predlozi mišljenjā na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i zakonom Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve, podnešenu dana 9. 03. 2023. godine od strane Socijaldemokratske partije Crne Gore, kao i na Inicijativu podnešenu dana 8. 11. 2022. godine od strane Radojke Mijanović. Tim povodom, Vlada je zaključila da Ustavnom sudu dostavi mišljenja u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo pravde.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021 – 2023. godine. U Izvještaju se navodi da su implementacijom Programa kroz realizaciju Akcionog plana ostvareni značajni rezultati u sprovođenju važnih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, koji se odnose na razvoj informacionog sistema pravosuđa (ISP) i pripadajuće ICT infrastrukture pravosudnih institucija. Pravosudni ISP, kao modularni sistem sastavljen od podsistema ISP-a za Ministarstvo pravde, sudove, Državno tužilaštvo i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija treba da omogući potpunu digitalizaciju poslovnih procesa, smanjenje trajanja sudskih i tužilačkih predmeta, slučajnu raspodjelu predmeta, kao i dobijanje precizne statistike o radu pravosudnih institucija prema CEPEJ smernicama Evropske Komisije.

Usvojena je Informacija o aktivnostima u cilju unapređenja zatvorskog sistema. U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u kontinuitetu sprovode aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema – zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. Informacija sadrži i predlog mjera za dalje unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period jul – decembar 2023. godine. Informacija sadrži aktivnosti na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma i to: valorizacija lokaliteta na prostorima Bjelasice i Durmitora, planinski centar „Kolašin 1600“, Kolašin i Vojno-turistički kompleks „Mediteran“, Žabljak; izgradnja turističkog kompleksa, marine i prateće infrastrukture „Porto Montenegro“ Tivat; izgradnja turističkog kompleksa „Portonovi“, Kumbor, Herceg Novi; izgradnja turističkog kompleksa „Luštica Bay“, Tivat; izgradnja turističkog kompleksa „Plavi horizonti“ Tivat; rekonstrukcija tvrđave „Mamula“ na ostrvu Lastavica, Herceg Novi; izgradnja Hotela „Kraljičina plaža“ Sveti Stefan, Budva i turistička valorizacija dijela imovine HTP „Ulcinjska Rivijera“, AD Ulcinj, hoteli „Bellevue“ i „Olympic“. Prema podacima koji su prezentovani u informaciji, konstatovano je da se određeni broj projekata u izvještajnom periodu realizuje u skladu sa obavezama koje proističu iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture za period jul – decembar 2023. godine. U Informaciji je dat pregled aktivnosti na realizacji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture, u prvom redu ski-centara na području Bjelasice i Komova, Durmitora i Hajle, ali i prirodnih atrakcija poput Đalovića pećine, sa trenutnim statusom i fazama realizacije, a koji ukjučuju izgradhju novih žičara, skijaških staza, sistema za vještačko osnježavanje, baznih stanica, pristupnih puteva i prateće infrastrukture, kao i potrebne mjere za njihovu realizaciju. U ove projekte je do sada uloženo preko 112 miliona eura.

Vlada je prihvatila Ugovor o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga između Vlade Crne Gore, koju zastupa Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Međunarodne finansijske korporacije (IFC). Ugovor se odnosi na nastavak realizacije ll faze tenderskog postupka za Projekat davanja koncesija za korišćenje Aerodroma Crne Gore. Kako je istaknuto IFC je međunarodna finansijska instutucija iz grupacije Svjetske banke, koja posjeduje iskustvo u pružanju savjetodavnih usluga u oblasti javno-privatnog partnerstva, uključujući i koncesije u sektoru vazduhoplovstva i aerodrome. Imajući u vidu da je IFC u toku prve faze realizovala ugovorene obaveze shodno ugovorenoj dinamici, koje su podrazumijevale učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije, vođenje tenderskog postupka, ukljućujući i pomoć u komuniciranju sa ponuđačima i predkvalifikaciju potencijalnih ponuđača, čime su se stekli uslovi za narednu fazu postupka, kao i da su upoznati sa svim aktivnostima tenderskog postupka, ocijenjeno je da će nastavak saradnje sa ovom institucijom za najkraći rok dati najbolje rezultate.

Usvojen je Završni izvještaj o sprovođenju Industrijske politike Crne Gore 2019. – 2023. godine. Izvještaj je ključni mehanizam u procesu monitoringa i evaluacije Industrijske politike, čija implementacija predstavlja završno mjerilo za privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i predmet je pažnje i kontinuiranog interesovanja Evropske komisije, u skladu sa čim će biti upućen Evropskoj komisiji na razmatranje. Završni izvještaj predstavlja analizu ostvarenosti strateških ciljeva, operativnih ciljeva i aktivnosti u 2023. godini, ali daje i detaljan osvrt na ključna dostignuća za cjelokupan period važenja strateškog dokumenta Industrijske politike 2019-2023. godine. Realizacija aktivnosti za 2023. godinu ukazuje da je od 61 aktivnosti, 57 uspješno realizovano ili se realizuje u kontinuitetu, što čini 93,4 % ukupnog broja aktivnosti, dok 4 nijesu realizovane. U 2023. godini je od planiranih 235,6 mil. €, realizovano 219,7 miliona, što predstavlja 93,28 % realizacije. Posmatrajući cjelokupan period implementacije Industrijske politike 2019 – 2023. godine, za sprovođenje akcionih planova i realizaciju različitih programa, projekata i instrumenata podrške za razvoj industrije, planirano ukupno 1,494 mil. €, od čega je utrošeno 1,284 miliona, što predstavlja 85,95 % realizacije.

Vlada je razmotrila Predlog za korišćenje dijela sredstava tekuće budžetske rezerve za 2024. godinu. Tim povodom, Vlada je odobrila korišćenje dijela sredstava Tekuće budžetske rezerve za pomoć pravnim licima za finansiranje djelatnosti, fizičkim licima za liječenje, školovanje i poboljšanje materijalne situacije i sanacije posljedica elementarnih nepogoda do iznosa od 300.000,00 eura. Ova sredstva se, na osnovu podnijetih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije, raspodjeljuju Komisiji za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve do iznosa od 100.000,00 € i Komisiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda do iznosa od 200.000,00 €.

Usvojen je Predlog za izdavanje državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica i privrednog društva Montecargo AD Podgorica. S tim u vezi, Vlada se saglasila da se Montecargo zaduži kod Crnogorske komercijalne banke u visini od 3.000.000,00 eura, uz državnu garanciju na 80 % iznosa kredita, u cilju finansiranja investicionih opravki voznih sredstava (lokomotiva i vagona) i prihvatila Nacrt Ugovora o investicionom kreditu. Takođe, Vlada je prihvatila Nacrt Garancije po ovom Ugovoru na 80 % iznosa kredita, odnosno na iznos od 2.400.000,00 eura.”

Izvor.antenam.net

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 11:49h

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 10:56h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 10:38h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 09:57h

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 09:53h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 07:57h

05.04.2024. u 18:15h

05.04.2024. u 18:15h

Skip to content