Uplate na trafikama ukinuli zbog rizika od pranja novca

Radio Titograd

18.05.2024, 15:54h

3 min

FOTO: SAšA MATIć/VLADA CRNE GORE
U Vladi smatraju da nema osnova da Ustavni sud prihvati inicijativu priređivača igara na sreću za ocjenu ustavnosti u vezi sa ukidanjem mogućnosti uplate novca na korisničke naloge preko trafika.

Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro bet podnijelo je inicijativu Ustavnom sudu, navodeći da odredba člana 68g Zakona o igrama na sreću nije saglasna sa članom 17, članom 16 stav 1 tačka 5, članom 59, članom 140 stav 3 i članom 145 Ustava.

Montenegro bet je u inicijativi naveo da osporena odredba člana 68f smanjuje obim prava i slobode građana i narušava pravila tržišta koja su tokom dužeg perioda uspostavljena i da sama uplata sredstava na korisnički nalog nije klađenje, već predstavlja neophodni prethodni korak da bi se, nakon deponovanja sredstava, u nekom kasnijem momentu pristupilo učešću u igrama na sreću.

– Ovako propisanom odredbom onemogućavaju se priređivači igara na sreću da obavljaju i razvijaju svoju djelatnost, a što je u suprotnosti sa standardima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ovako definisana zakonska odredba predstavlja korak unazad u smislu harmonizacije prava sa pravom EU. Priređivači igara na sreću dovedeni su u neravnopravan položaj u odnosu na ostale učesnike na tržištu, odnosno u odnosu na sve ostale privredne djelatnosti i uplatom putem platnih kartica i u objektu priređivača za igre na sreću kao jedinim oblicima uplate na korisnički nalog povrijeđena je odredba iz člana 140 stav 3 Ustava, na osnovu koje je zabranjeno narušavanje i ograničavanje slobodne konkurencije i podsticanje neravnopravnog, monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu – navedeno je u inicijativi.

Vlada je u mišljenju koje je potpisao ministar finansija Novica Vuković navela da je dosadašnja praksa uplaćivanja sredstava na korisnički nalog igrača bila takva da nije zahtijevala identifikaciju uplatioca, a samim tim ni kontrolu na čiji korisnički nalog se sredstva uplaćuju.

– Problem koji se javio u praksi jeste povećan rizik od pranja novca koje je moguće sprovesti ovim vidom uplate. Iako sama uplata ne predstavlja oblik klađenja, već polaganje depozita za klađenje, nije se moglo utvrditi ko uplaćuje novac, niti da li određeno lice uplaćuje novac (koji je namijenjen za klađenje) na svoj ili tuđi korisnički nalog. U Nacionalnoj procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao dokumentu Vlade, rizik od pranja novca u dijelu igara na sreću definiše se kao srednje visok. Takođe, u izvještaju Manivala iz decembra 2023. godine ukazano je na visok rizik u dijelu internet klađenja i konstatovano da priređivači igara na sreću u Crnoj Gori nijesu dovoljno upoznati sa rizikom od pranja novca koje priređivanje nosi sa sobom. Uzimajući u obzir pomenuti rizik i potrebu zaštite javnog interesa koja obuhvata i zastupljenost klađenja u Crnoj Gori, smatramo da priređivači nisu spriječeni u obavljanju svoje djelatnosti, već da odredba člana 68f Zakona o igrama na sreću obezbjeđuje bolju kontrolu tokova novca prilikom uplata na korisnički nalog – istakao je Vuković u mišljenju

Ukazao je da se odredba člana 68f Zakona o igrama na sreću primjenjuje na sve priređivače koji priređuju internet klađenje i s tim u vezi nije narušena konkurencija na ovom tržištu.

– Shodno međunarodnim obavezama, usklađenost sa Direktivom EU 2015/2336 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (Payment Service Directive 2 PSD2 direktivom) postiže se kroz Zakon o platnom prometu. Nadalje, Zakonom o igrama na sreću, kao leks specijalis propisom, vodi se računa o usklađenosti sa Nacionalnom procjenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, na osnovu čega su priređivači igara na sreću svrstani u srednje visok nivo ranjivosti/procjene rizika. S tim u vezi, smatramo da nije povrijeđeno pravo korišćenja drugih platnih instrumenata za širu upotrebu, već se, shodno rizicima, uređuje jedan oblik klađenja koji se smatra visoko rizičnim – naveo je Vuković.

Imajući u vidu sve navedeno, smatra da osporena odredba člana 68f Zakona o igrama na sreću nije nesaglasna sa Ustavom, iz čega proizilazi da nema osnova za prihvatanje inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporene odredbe koju je Ustavnom sudu podnijelo nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću Montenegro bet.

Izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću usvojene su krajem prošle godine.

Izvor:Dan

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

07:46h

Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 07:29h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 07:10h

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

06:53h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:47h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:44h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:40h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:37h

Skip to content