U Tološima planirano uklanjanje više od stotinu različitih građevina

Radio Titograd

07.11.2021, 07:10h

3 min

Foto:DAN

U Tološima je planirano uklanjanje 103 objekata, među kojima su i pomoćne objekte, magacin i dva plastenika. To je predviđeno nacrtom DUP-a Tološi 2 na koji je Vlada dala saglasnost pa će se on ubrzo naći na petnaestodnevnoj javnoj raspravi koju će sprovesti Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Umjesto ovih objekata, kako je predviđeno planskim dokumentom, planirano je stanovanje malih gustina.

–U okviru predmetnog plana planirani su objekti za uklanjanje i to objekti koji su zatečeni u ruševnom stanju prilikom obilaska terena, zatim objekti koji su na mjestima gdje je predviđeno proširenje saobraćajnice, ali i oni na mjestima gdje PUP-om nije planirana namjena za stanovanje – piše u planskom dokumentu.

Nacrtali školu za 574 đaka

 

Ovim planskim dokumentom na površini za školstvo predviđena je izgradnja škole i to na urbanističkoj parceli broj 85.

–Planirani objekat je bruto građevinske površine 3.444 kvadrata i može da primi 574 učenika. Površina objekta kao i slobodna površina na urbanističkog parceli zadovoljava zadate paramentre iz PUP-a (šest kvadrata zatvorenog prostora po učeniku i 10-15 kvadrata otvorenog prostora po učeniku). Ulaz u kompleks škole treba organizovati iz pravca glavnih pješačkih tokova u školsko dvorište, a ulaz u školu iz školskog dvorišta. Prilikom uređenja dvorišta posebnu pažnju obratiti na sportske sadržaje koji su i od interesa za stanovništvo jer dopunjuju sportsku ponudu. Na parceli škole je dozvoljena izgradnja ljetnje učionice, ogledne bašte, amfiteatra za okupljanje – precizirano je planskim dokumentom.

Cilj izrade Detaljnog urbanističkog plana Tološi 2, kako je naznačeno u dokumentu, je stvaranje planskih pretpostavki za organizaciju i uređenje prostora u smislu zadovoljavanja potreba korisnika prostora. Planom će biti pokriven prostor od 303,49 hektara. Prostor DUP-a Tološi 2 je granična zona PUP-a Glavnog grada. Granica plana se u sjevero-zapadnom dijelu poklapa sa granicom opštine Danilovgrad, na čijem dijelu teritorije vodoizvorište Mareza.

–U kontaktnom području DUP-a Tološi 2 sa sjeverne strane su padine Veljeg brda pod vegetacijom šibljaka i kamenjara u čijim obroncima se “krije” pećina Magara – zaštićeni objekat prirode, a nedaleko od pećine na padinama brda se nalazi i evidentiran objekat kulturne baštine – tvrđava Crvena stijena. U budućem periodu očekuje se realizacija LSL Solarna elektrana – Velje brdo u površini od 69 hektara na strmom terenu – piše u nacrtu DUP-a.

U dokumentu je naznačeno da su građani, kroz anketu, ukazali da žele dogradnju i nadgradnju postojećih parametara za novoplanirane objekte, što ovim planskim rješenjem uvaženo u mjeri koliko je to bilo moguće. Plan je podijeljen na 12 zona u kojim su predviđene površine za stanovanje malih gustina, površine za mješovitu namjenu, sport i rekreaciju, zatim objekte komunalne infrastrukture ali i poljoprivredne površine. Takođe, plan prepoznaje šumske površine, površine javne namjene, saobraćajne infrastrukture, površine za kulturu i površine za školstvo i socijalnu zaštitu.

Očistiti spomen ploču spomenika

Plan precizira i mjere zaštite za Spomenik Lješkopoljima palim u NOR-u 1941 – 1945. godine.

–Potrebno je uraditi konzervatorski projekat koji podrazumijeva konzervaciju – čišćenje bronzane spomen ploče, ali i restauraciju to jeste obnovu bojenog sloja spomenika – piše u dokumentu.

–Zahvat plana obuhvata površine i objekte namjenjene stanovanju male gustine, kao i manje objekte poslovanja, površine za sport i rekreaciju, površine komunalne infrastrukture. Uz Partizanski put u kontaktnoj zoni sa DUP-om Sadine je manji broj objekata koji pripadaju mješovitoj namjeni. Najveći dio zemljišta i gotovo svi objekti su u privatnom vlasništvu, a Glavni grad je korisnik malog broja parcela u državnoj svojini. Izgrađeno zemljište je u funkciji objekata, uglavnom uređeno kao okućnice stambenih objekata ili kao prostor za funkcionisanje poslovnih objekata. Neizgrađeno zemljište nije uređeno, koristi se malim dijelom kao poljoprivredno, odnosno kao neobrađene površine livada i ostalo prirodne površine. Veliki dio plana je izgrađen, sa objektima različite spratnosti, kvaliteta i boniteta. Pretežna namjena je individualno stanovanje tipa slobodnostojećih objekata sa nekoliko primjera dvojnih kuća i kuća u nizu. Poljoprivredne površine se nalaze se u zapadnom dijelu zahvata, južno od puta prema Marezi. Na tom području je smješten i veliki trafo-kompleks TS 400/110kV Podgorica 2 – piše u dokumentu.

Dokumentom je predviđeno da je u okviru namjene saobraćajna infrastrukture planiran površinski parking.

 

Izvor:DAN

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:11h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:08h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:03h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 22:57h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 21:04h

Skip to content