U Crnoj Gori se više umire nego što se rađa

Radio Titograd

30.08.2023, 10:41h

2 min

Foto:CDT

U posljednje tri godine, Crna Gora bilježi negativan prirodni priraštaj što znači da broj umrlih
prevazilazi broj rođenih. Samo sedam od 24 opštine je u 2022. godini zabilježilo pozitivan prirodni
priraštaj: Podgorica (+797), Budva (+142), Rožaje (+119), Tivat (+69), Tuzi (+40), Plav (+18) i Ulcinj
(+5).

To su podaci koje su Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Društvo statističara i demografa (DSD)
predstavili u analizi „Zašto Crnoj Gori nije stalo do sopstvenog stanovništva?“.
Smanjenje stope nataliteta u Crnoj Gori uslovljeno je nizom različitih faktora, prije svega biološkim i
ekonomskim faktorima. Prosječna starost naše populacije od 40 godina, predstavlja biološko
ograničenje, što znači da ne možemo očekivati dinamični rast nataliteta kao što se dešava u
državama sa prosječnom starošću populacije 25 godina i niže.

Iako ekonomski faktori imaju ograničeno dejstvo na kretanje nataliteta, jer i najrazvijenine države
bilježe pad nataliteta, ipak u Crnoj Gori to nije slučaj. Posljednje povećanje nataliteta u Crnoj Gori
desilo se upravo u periodu snažnog ekonomskog rasta u godinama nakon obnove državne
nezavisnosti, kada je stopa nataliteta zabilježila svoj maksimum od 14 rođenih na 1.000 stanovnika.
Međutim, već od 2009. godine, kada nastupa svjetska ekonomska kriza i pad BDP-a u Crnoj Gori od –
5,6%, bilježimo smanjenje nataliteta za 14,2%. Stopa nataliteta u Crnoj Gori nikada nije vraćena na
period prije krize, iako je bio zabilježen period opšteg ekonomskog oporavka.

Nivo nataliteta u Crnoj Gori nije dovoljan da bi obezbijedio rast ukupnog stanovništva. Za rast
ukupne populacije, bilo bi potrebno imati više od dvoje djece po ženi, što u Crnoj Gori nije slučaj.
Prosječan broj djece po ženi u Crnoj Gori iznosi 1,8.

Ipak, ako pogledamo stanje u državama regiona i EU, može se zaključiti da je stopa nataliteta u Crnoj
Gori još uvijek na visokom nivou. Prema posljednjim podacima, u 2021. godini je stopa nataliteta u
EU u prosjeku iznosila 9,1‰, što znači da je na 1.000 stanovnika rođeno 9,1 lica, dok je Crnoj Gori u
istom periodu rođeno 11,4 lica na 1.000 stanovnika. Kada je riječ o zemljama EU, veću stopu
nataliteta od Crne Gore bilježi Irska (12 ‰) a u odnosu na zemlje regiona Kosovo ima veću stopu
nataliteta (15‰).

Crna Gora nema dobro osmišljenu i planiranu populacionu politiku koja bi dala pravovremene
odgovore na navedene i druge negativne demografske tokove naše zemlje. Kao i u mnogim drugim
oblastima, tako i u populacionoj politici, vodi se politika „spektakla“ i kratkoročnog dodvoravanja
biračima/cama kroz krakoročne mjere – poput plaćanja za novorođenu djecu. Ipak, kratkoročne
novčane nadoknade, iako potrebne, nijesu dovoljne i ne mogu nadomjestiti mnoge funkcije i potrebe
koje je država dužna obezbijediti kako bi ohrabrila novi život i ostanak u Crnoj Gori. Politike koje se
zasnivaju isključivo na direktnim finansijskim nadoknadama, obično vode isključivanju žena sa tržišta
rada i svođenju uloge žene samo na reproduktivnu.

Prije svega, država je dužna obezbijediti opšte uslove koji su van realnih mogućnosti roditelja:
vladavinu prava, dovoljan broj predškolskih ustanova, osnovnih škola, obavezan produženi boravak u
osnovnim školama, škole bez vršnjačkog nasilja, adekvatnu saobraćajnu infrastrukturu, rodnu
politiku koja jača položaj žene u društvu, bezbjednost društva i mnoge druge koje smanjuju cijenu
podizanja djeteta.

Ovo podrazumijeva da populaciona politika ne treba bude izolovana kroz set finansijskih podsticaja,
već ona mora biti duboko integrisana kroz politiku obrazovanja, mladih i sporta, politiku socijalnog
staranja i zdravstvenu politiku, spoljnu politiku, fiskalnu politiku, politiku kulture i medija, prostornu

politiku i drugim koje svojim djelovanjem neposredno vrše uticaj na razvoj pojedinca odnosno našeg
društva.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Video hit dana,

18:20h

Titogradske vijesti, top1

21.09.2023. u 15:52h

Titogradske vijesti, top1

21.09.2023. u 15:44h

Titogradske vijesti, top1

21.09.2023. u 15:19h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:54h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:50h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:35h

Skip to content