Stanovništvo Crne Gore sve starije, mladih sve manje

Radio Titograd

23.08.2023, 12:33h

2 min

Sve manji natalitet i sve veći broj mladih koji odlazi iz Crne Gore dovelo je do toga
da se udio mlade populacije u Crnoj Gori smanjuje, dok se povećava udio populacije
stare 65 i više godine.

To su podaci koje su Društvo statističara i demografa (DSD) i Centar za
demokratsku tranziciju (CDT) predstavili u analizi „Zašto Crnoj Gori nije stalo do
sopstvenog stanovništva?“.

Crna Gora je na pragu duboke demografske starosti – udio populacije do 14 godina
(17,9%) skoro da izjednačen je sa populacijom 65+ (16,5%).

Za dvije decenije, učešće populacije do 14 godina se smanjilo sa 21% na 17,9%,
odnosno sa 128,2 hiljada na 110,2 hiljade, dok se u istom periodu, učešće populacije
65+ povećalo sa 12% na 16%.

Populacija 80 i više godina dvostruko je veća u poređenju sa 2000. godinom u Crnoj
Gori. Broj starijih lica (65 i više godina) koji nijesu radno aktivni se značajno
povećava u odnosu na radno aktivno stanovništvo (15 do 65 godina).

Po pokazatelju prosječne starosti, Crna Gora je na pragu duboke demografske
starosti i ona iznosi 39,4 godina. Ipak, to je za pet godina niže od prosjeka EU, gdje
Italija i Njemačka imaju najstariju populaciju (48 i 45,8 godina), dok najmlađu
populaciju u poređenju sa prosjekom EU imaju države kandidati za članstvo Turska
(32,8) i Kosovo (30,4).

Ukoliko tokovi migracija ostanu isti i stanovništvo nastavi odlaziti intenzitetom kao do
sada, Crna Gora se vrlo brzo može suočiti sa nespremnošću penzionog i
zdravstvenog sistema za potrebe sve starije populacije. Ova duboka demografska
starost dovodi do nižeg nataliteta odnosno manjeg broja onih koji potencijalno mogu
da rade, što uz  duži životni vijek stvara veći broj onih koji primaju penziju u odnosu
na one koji rade, zbog čega se vrlo brzo možemo suočiti  sa  finansijskom
održivošću penzionog fonda.

Uprkos ozbiljnim posljedicama demografskog starenja po ekonomiju, u mnogim
programima ekonomske, finansijske i fiskalne politike, demografske promjene obično
ne zauzimaju centralno mjesto. Pretpostavlja se da se populacija mijenja
konstantnom brzinom ili da nema promjena, što u današanjim okolnostima, može
dovesti do pogrešnih i finansijski neodrživih politika.

Vjerujemo da su ovi i drugi nalazi koje smo predstavili u našoj publikaciji dovoljan
razlog da briga o populacionim kretanjima Crne Gore nađe svoje mjesto u javnim
politikama, ali ne samo kroz finansijske podsticaje u izbornim godinama, već kroz
dugoročnu i pažljivo kreiranu podršku za cjelovit razvoj pojedinca od njegovog
rođenja do kraja života.
Ovo podrazumijeva da demografska kretanja ne budu izlovano posmatrana i
tretirana, već ona moraju biti polazna osnova za kreiranje  politike obrazovanja,
mladih i sporta, politike socijalnog staranja i zdravstvene zaštite, spoljne politiku,
fiskalne politike, politike kulture i medija, prostorne politike i drugih koje svojim
djelovanjem neposredno vrše uticaj na razvoj pojedinca odnosno našeg društva.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

28.09.2023. u 10:02h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:43h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:38h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:02h

Skip to content