SAOPŠTENJE POVODOM REVIZIJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA DOO CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM PODGORICA ZA 2022. GODINU

Radio Titograd

14.02.2024, 12:00h

3 min

Foto:CEDIS

CEDIS se detaljno izjasnio na sve nalaze Državne revizorske institucije (DRI) za 2022. godinu i
smatra da je negativno mišljenje ne odražava realno stanje s obzirom na dosadašnje
standarde te institucije. Uvidom u ranije revizije objavljene na sajtu Državne revizorske
institucije (DRI), može se zaključiti da na ovakve nalaze i preporuke do sada DRI nije davala
duplo negativno mišljenje, te smatramo da naša kompanije ne bi trebalo da bude izuzetak u
tome.
Kada je u pitanju preporuka da CEDIS sa osnivačem (EPCG) nastavi aktivnosti na rješavanju
imovinsko pravnog statusa, navodimo da Društvo ne može uticati na realizaciju ove
preporuke iz razloga što su te aktivnosti u isključivoj nadležnosti osnivača (EPCG).
Kada je u pitanju preporuka u vezi obračuna odloženih poreskih sredstava i odloženih
poreskih obaveza izjasnili smo se da su odložene poreska sredstva/ obaveze, u skladu sa MRS
12, iznosi poreza na dobit, koji će biti plaćeni u budućim izvještajnim periodima, u odnosu na
oporezive privremene razlike.
Dakle, ne radi se o „stvarnim“ obavezama, odnosno obavezama koje Društvo ima prema
državi, već je riječ o „obavezi“ tekućeg prema nekim od budućih obračunskih perioda.
CEDIS kao regulisani privredni subjekat od strane REGAGEN ima obavezu vođenja i
regulatornog računovodstva. Rashodi/prihodi po osnovu odloženih poreskih sredstava i
obaveza se ne priznaju u okviru regulatorno dozvoljenog prihoda (RDP), što Društvo dovodi
u dodatno nepovoljan položaj. Stope utvrđene članom 28 Zakona, po našem mišljenju, se
nedvosmisleno mogu primjenjivati na obračun tekućeg poreza na dobit pravnih lica.
U skladu sa paragrafom 47 i 49 MRS 12, odložene poreske obaveze se vrednuju na osnovu
poreske stope poreza na dobit, za koju se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se
sredstvo realizuje, odnosno obaveza izmiri. Kako smo već naveli, nije za očekivati da će se
privremene razlike, iz ovog osnova, poništiti u skorijim izvještajnim periodima.
Poreska uprava je izvršila inspekcijski nadzor i provjeru pravilnosti obračunavanja,
prijavljivanja i plaćanja poreza i drugih dažbina, provjeru ažurnosti i drugih evidencija,
utvrđivanje neprijavljenih prihoda kojim je obuhvaćena i 2022. godina, kada nijesu
konstatovane bilo kakve nepravilnosti.

U dijelu preporuke postupanja po sumnjama na nepravilnosti i prevare da treba odrediti lice
koje će postupati po sumnjma na nepravilnosti u subjektu, saopštili smo da je CEDIS usvojio
Proceduru postupanja po prijavi „zviždača“ i da je Odlukom imenovano lice.
U vezi preporuke, da je potrebno u skladu sa članom 5 Zakona o radu izvršiti izmjene
Pravilnika o unutašnjoj sistemetizacij i organizaciji radnih mjesta jer je postojieći neprecizan,
obavjestili smo DRI da je Odboru direktora poslat na razmatranje predlog teksta novog
pravilnika ali da je dokument osporavan od strane sindikalne organizacije. Zbog toga je u toku
izrada novog dokumenta, koji sadrži sve u skladu sa zakonom i broj izvršilaca – kao što je
preporučila DRI.
Takođe, povodom preporuke da treba unaprijediti Proceduru planiranja, prognoza i
izvještavanja u dijeu izvještavanja, kao i da se sa osnivačem obezbjedi blagovremeno
usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i dostavljanja nadležnom organi upave u roku –
obavjesili smo DRI da smo u potpunosti prihvatili preporuku.
DRI je preporučila da zapošljavanje treba realizovati javnim oglašavanjem a usluge Agencije
za privremeno ustupanje zaposlenih treba koristiti samo za privremene poslove. Naš stav je
da zapošljavamo u skladu sa Zakonom o radu, a prema zahtjevima procesa rada i inicijativama
rukovodilaca organizaconih jedinica.
Procedura angažovanja lica preko Agencije nastala je kao posljedica odustajanja od
outsourcing-a. Ta lica angažovana su na projektima kako bi došlo do značajnog smanjenja
broja angažovanih lica (smanjeno za 150).
Kada je pitanju preporuka DRI da ugovore o djelu treba sklapati samo za poslove koji imaju
samostalnu izradu i opravku određene stvari, navodimo da ugovore zaključujemo shodno
Zakonu o obligacionim odnosima. Svi za zaključeni za poslove fizičkog i intelektulanog rada.
Preporuka DRI da se poštuje Zakon o javnim nabavkama, time da se ne vrši podjela predmeta
nabavke, navodimo da su se postupci jednostavnih nabavki koristili za nabavku brojila,
gradjevinskih radova za regione, nabavku elektromaterijala, nabavku betonskih kućica.

Iako poštujemo stav DRI da treba u potpunosti poštovati Zakon o javnim nabavkama,
navodimo da on sadži manjkavosti i da zbog toga najviše trpe naši korisnici.

Služba za korporativne komunikacije – CEDIS

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Sport, Titogradske vijesti, top2

18.04.2024. u 19:09h

Skip to content