Revizor ukazao na neizvjesnost poslovanja preduzeća Montekargo: Minus i obaveze 16 miliona eura

Radio Titograd

17.09.2022, 08:38h

3 min

Foto:DAN

Nezavisni revizor dao je mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje na više pitanja na finansijske iskaze Montekarga za 2021. godinu. Revizor je ukazao na neizvjesnost u vezi sa sposobnošću državne kompanije da nastavi da iz vlastitih izvora ostvari svoje potrebe za finansiranjem. Ukazali su i da je gubitak preduzeća, zajedno sa tekućim obavezama, 16 miliona eura.

– Društvo je sa stanjem na dan 31. decembar iskazalo tekuće obaveze u visini od 7,3 miliona eura, što je za 4,3 miliona više od iznosa tekuće imovine. Takođe, društvo je za 2021. godinu ostvarilo gubitak od 946,5 hiljada eura i iskazalo neraspoređeni gubitak u iznosu od 8,72 miliona eura. Uzimajući u obzir navedeno, rukovodstvo je svjesno da u ovom trenutku postoje neizvjesnosti oko sposobnosti društva da iz vlastitih izvora ostvari svoje potrebe za finansiranjem. Ove činjenice ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu sumnju u pogledu mogućnosti društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja – navedeno je u izvještaju nezavisnog revizora “Računovodstvo i revizija”.

Montekargo je biznis planom za ovu godinu planirao dobit od 1,086 miliona. Za pola godine, kako pokazuje izvještaj o poslovanju, imali su 386,3 hiljade plusa.

Kao jedan od osnova za mišljenje sa rezervom, revizor je naveo kratkoročna potraživanja.

– Društvo je na 31. decembar 2021. godine iskazalo bruto vrijednost kratkoročnih potraživanja u iznosu od 2,43 miliona eura. U okviru navedenih potraživanja iskazana su potraživanja koja nisu naplaćena u roku od godine dana u iznosu od 455.070 eura. Dio navedenih potraživanja koja nisu naplaćena u roku od godine dana u iznosu od 323.592 eura odnose se na pravna lica kojima se istovremeno i duguje. Društvo nije uzelo u obzir zahtjeve svoje računovodstvene politike, kao ni zahtjeve MRS 39 – “Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje” o potrebi prestanka priznavanja finansijskih sredstava kada ugovorena prava na tokove gotovina od finansijskih sredstava prestanu da važe i nije utvrdilo gubitak zbog obezvređenja istih, odnosno izvršilo ispravku vrijednosti potraživanja starijih od godinu dana – ukazali su revizori.

Skrenuli pažnju na iskazivanja u stambenom fondu

Revizori su skrenuli pažnju i na iskazivanja u vezi sa stambenim fondom.

– Društvo je sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine iskazalo sredstva “Stambenog fonda” u iznosu od 332.946 eura i to u okviru bilansne pozicije gotovine u iznosu od 1.071 euro i bilanse pozicije drugih potraživanja u iznosu od 331.875 eura. Istovremeno, u okviru bilansne pozije kratkoročnih obaveza, Društvo je iskazalo obaveze prema “Stambenom fondu” u iznosu od 331.875 eura. Pored navedenog, Društvo je na dan 31. decembar 2021. godine iskazalo sredstva “Fonda za prevenciju invalidnosti na radnom mjestu” i rekreativni odmor svih zaposlenih u okviru drugih potraživanja u iznosu od 49.979 eura, uz istovremeno iskazivanje obaveza na bilansnoj poziciji kratkoročnih obaveza u istom iznosu od 49.979 eura. Formiranje i korišćenje navedenih namjenskih sredstava regulisano je kolektivnim ugovorom, na način da se na bruto zarade izdvajaju sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u visini od tri odsto na obračunate bruto zarade i 0,2 odsto na obračunate bruto zarade za prevenciju invalidnosti na radnom mjestu i rekreativni odmor svih zaposlenih. Shodno kolektivnom ugovoru Društvo je u obavezi da ova sredstva svakog mjeseca izdvaja na poseban račun “Stambenog fonda” i “Fonda invalidnosti” – naveli su revizori.

Rezervisani su i po pitanju iskazanog kapitala od 10,2 miliona eura, u okviru kojeg su iskazane revalorizacione rezerve od 1,4 miliona, u čiju se knjigovodstvenu vrijednost nijesu mogli uvjeriti.

Montekargo je u okviru ostalih prihoda iz poslovanja iskazao prihode po osnovu davanja u zakup 69 teretnih vagona u periodu od 1. novembra 2019. do 31.12.2021. godine u iznosu od 171.302 eura, kao i dobitke u iznosu od 601,6 hiljada, po osnovu prodaje osnovnih sredstava, vagona i lokomotive, koji su rashodovani u tekućem i prethodnom periodu.

– Nadalje, društvo je u okviru ostalih rashoda iz poslovanja iskazalo gubitke od 359.316 eura, po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava, vagona, koji su prodati u tekućem periodu. Priznavanje navedenih prihoda od zakupa i dobitaka i gubitaka po osnovu prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava, nije u potpunosti u skladu sa zahtjevima konceptualnog okvira MRS/MSFI, koji se odnose na obračunsku osnovu računovodstva – piše u izvještaju.

U prošloj godini je predsjednik odbora direktora bio Miroslav Brajović, a članovi Dejan Konatar, Marinko Medojević, Slobodan Đukić i Veselin Kovač.

Nakon promjene Vlade, Brajović, koji je kadar DF-a, ostao je predsjednik, dok su novi članovi Žarko Pušica, Vladana Lompar i Đok Dedivanaj. Kovač je ostao predstavnik manjinskih akcionara.

 

Izvor:DAN

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

25.09.2022. u 19:58h

Titogradske vijesti, top1

25.09.2022. u 19:07h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2022. u 18:56h

Titogradske vijesti, top1

25.09.2022. u 18:14h

Skip to content