Rashodi za struju, gorivo, putovanja i telefone veći 5,5 miliona

Radio Titograd

20.09.2022, 12:45h

3 min

Foto:Vlada CG

Rebalansom budžeta izdaci su uvećani za 191 milion eura, a od toga se preko pet i po miliona odnosi na uvećanje izdataka po osnovu energije, goriva, službenih putovanja i telefona, odnosno komunikacionih usluga. Rashodi za energiju uvećani su za milion, goriva za 3,55 miliona, službenih putovanja za 903,5 hiljada eura i komunikacionih usluga za 72 hiljade eura.

Izmjene Zakona o budžetu naći će se pred poslanicima 28. septembra. Predlog je pripremilo Ministarstvo finansija, na čelu sa Aleksandrom Damjanovićem, a usvojila i Skupštini proslijedila manjinska Vlada, koju vodi Dritan Abazović.

”Stavka bankarske usluge i negativne kursne razlike smanjena je za 1,2 miliona eura i sada je za tu namjenu planiran rashod od 6,45 miliona. Smanjeni su i rashodi za konsultantske usluge i projekte u iznosu od 1,42 miliona eura, pa nakon rebalansa iznose 27 miliona eura

Predlogom rebalansa predviđeno je povećanje rashoda za materijal u iznosu od 6,4 miliona eura. Od te sume najviše se odnosi na uvećanje za gorivo, koje je izazvano rastom cijena tog energenta.

Zakonom o budžetu za rashode za materijal bilo je predviđeno 41,8 miliona, a sada je 48,2 miliona. Za gorivo je u ovoj godini planirana potrošnja 9,7 miliona za gorivo, dok je ta stavka rebalansom uvećana na 13,27 miliona eura.

Rashodi za administrativni materijal uvećani su za 596,3 hiljade eura, za materijal za zdravstvenu zaštitu 600 hiljada, a za materijal za posebne namjene 722,3 hiljade eura. Rashodi za energiju prvobitnim budžetom iznosili su 8,1 milion, a nakon uvećanja od 1,074 miliona iznose 9,2 miliona eura.

Za ugovore o djelu 14,7 miliona

Ostali izdaci uvećani su za skoro četiri miliona i iznose 64,9 miliona eura.

Tu su izdaci po osnovu ugovora o djelu, koji su rebalansom uvećani za 1,86 miliona na 14,73 miliona.

Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka su gotovo isti i iznose 1,87 miliona, troškovi izrade i održavanja softvera su umanjeni za 125,2 hiljade eura i sada je za tu stavku predviđeno 17,5 miliona eura. Za osiguranje je predviđeno 2,96 miliona, a za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama 5,34 miliona. Rashodi za komunalne naknade su 4,3 miliona, a za ostale naknade 18,13 miliona, što je uvećanje od 2,14 miliona.

Ostali rashodi umanjeni su za 180 hiljada eura.

Kada su u pitanju rashodi za usluge, oni su rebalansom uvećani za 337,3 hiljade eura i iznose 66,1 milion eura.

Rashodi za službena putovanja uvećani su sa 4,4 miliona na 5,325 miliona eura, odnosno za 903,5 hiljada eura.

Rashodi za reprezentaciju su uvećani za 72 hiljade eura i sada je za tu stavku planirano 604,3 hiljade eura.

Komunikacione usluge ili telefoni rebalansom su uvećani za 47,9 hiljada eura na 5,4 miliona.

Stavka bankarske usluge i negativne kursne razlike smanjena je za 1,2 miliona eura i sada je za tu namjenu planiran rashod od 6,45 miliona. Smanjeni su i rashodi za konsultantske usluge i projekte u iznosu od 1,42 miliona eura, pa nakon rebalansa iznose 27 miliona eura.

Usluge prevoza su rebalansom smanjene za 247,2 hiljade eura na skoro 775 hiljada eura.

Usluge stručnog usavršavanja uvećane su za 165,3 hiljade eura na 1,98 miliona eura. Uvećane su i ostale usluge za 692 hiljade i sada je za tu stavku predviđeno 10,25 miliona.

Od 191 milion uvećanja za izdatke na Fond PIO, Fond zdravstva, Upravu za katastar i imovinu i zarade odnosi se 140 miliona. Uvećanje za zarade je dominantno uslovljeno povećanjem zarada u prosvjeti i zdravstvu.

Rashodi za subvencije su uvećani za 5,2 miliona eura, za prava iz oblasti socijalne zaštite će biti sedam miliona više, za tehnološke viškove 1,2 miliona više, a za Fond PIO 36 miliona. Sredstva za Fond PIO su uvećana zbog povećanja minimalne penzije i zbog jednokratne pomoći penzionerima.

Za liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori je predviđeno 7,6 miliona, što je 400 hiljada više, naknade za bolovanje preko 60 dana su uvećane za 1,54 milion i iznose 7,44 miliona.

Trasnferi za zadravstvenu zaštitu rebalansom su uvećani za 32,7 miliona, transferi obrazovanju za 3,8 miliona, dok su ostali transferi pojedincima veći za 8,8 miliona.

Kapitalni izdaci su rebalansom veći za skoro 42 miliona. Od toga se 25 miliona odnosi na uvećanje za izdatke za kupovinu hartija od vrijednosti za 25 miliona. To se odnosi na kupovinu akcija EPCG, koje bi bile namijenjene za kupovinu imovine Željezare.

Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja veći su za 3,3 miliona, dok su izdaci za lokalnu infrastrukturu smanjeni za tri miliona, kao i izdaci za građevinske objekte. Izdaci za opremu su uvećani za devet miliona, a izdaci za investiciono održavanje za 574 hiljade. Ostali kapitalni izdaci rebalansom su uvećani za 10 miliona.

Stavka pozajmice i krediti pojedincima uvećana je za 1,2 miliona i sada iznosi 2,67 miliona. Rezerva je uvećana za 18,25 miliona eura.

 

Izvor:DAN

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

25.09.2022. u 19:07h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2022. u 18:56h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2022. u 18:02h

Skip to content