Od raspisivanja izbora sklopljeno preko pet hiljada ugovora o zapošljavanju

Radio Titograd

15.03.2023, 23:27h

2 min

Od marta državni, organi državne uprave, lokalne samouprave, lokalne uprave, javne ustanove i državni fondovi dostavili su Agenciji za sprečavanje korupcije ukupno 5.267 odluka o zapošljavanju.

Te odluke, kako su kazali Pobjedi iz ASK-a, donijete su u skladu sa zakonima.

– Od 16. januara, kada su raspisani izbori za predsjednika Crne Gore, do prve sedmice marta, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove i državni fondovi su, na osnovu člana 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agenciji za sprečavanje korupcije dostavili ukupno 5.267 odluka o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi – rekli su nam iz ASK-a.

Od 5.267 odluka o zapošljavanju njih 206 predstavlja ugovore koji su sa zapošljenima sklopljeni na neodređeno vrijeme, dok ostatak od 5.061 odluke o zapošljavanju čine ugovori sklopljeni po drugim osnovima – ugovori o radu na određeno vrijeme (neki predstavljaju i produžetak radnog odnosa), ugovori o djelu, ugovori za obavljanje privremenih i povremenih poslova.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 44 propisuje da se u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora mogu izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđenja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa.

U istom članu se precizira da se zapošljavanje u tim slučajevima vrši na osnovu odluke nadležnog organa tih subjekata i samo ako je predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

U stavu 2 predviđa se i obaveza nadležnih organa da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji za sprečavanje korupcije u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Zakon dalje precizira da je Agencija dužna da dostavljena akta u roku od sedam dana od dana dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

Izvori Pobjede upućeni u materiju pojasnili su nam da je Vlada Dritana Abazovića iskoristila rupu u zakonu koja daje mogućnost zapošljavanja onda kada je ono potrebno radi obezbjeđenja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada organa i tako kroz ugovore za obavljanje privremenih i povremenih poslova i ugovore o djelu omogućila zapošljavanja u državnoj administraciji.

To je ujedno i osnov da se takvi ugovori naknadno, „zbog potreba organa“ „prevedu“ u ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme.

Izvor:Pobjeda

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 12:37h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 12:04h

Titogradske vijesti, top1

23.03.2023. u 11:38h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:10h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:02h

Skip to content