KC CG: Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba – medicinska znanja u borbi protiv predrasuda

Radio Titograd

30.03.2024, 13:30h

2 min

Svake godine se 31. marta obilježava Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba. Ovo je dan kada govorimo o životima i dostignućima transrodnih i rodno različitih osoba, dok se podsjećamo i skrećemo pažnju na i dalje veoma prisutnu stigmu, diskriminaciju i nasilje sa kojima se ova zajednica svakodnevno suočava.

Tekuća godina, kao i nekoliko godine prije ove, donijele su, nažalost, kako globalno tako i lokalno jačanje antirodnih politika koje u mnogome doprinose narušavanju osnovnih ljudskih prava transrodnih osoba, kako u opštem građanskom setingu, tako i u kontekstu zdravstvene zaštite i legislative, zbog čega je podrška vidljivosti i pravima trasrodnih osoba posebno važna u ovom trenutku, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore.

Klinički centar Crne Gore, kao vodeća javna zdravstvena ustanova podržava stavove Svjetske medicinske asocijacije i zalaže se protiv svih praksi koje narušavaju ljudsko dostojanstvo, pocrtavajući tako svoju odgovornost da doprinese zdravlju i dobrobiti populacije kojoj pruža usluge i društva u cjelini, uključujući i buduće generacije, kako to nalaže Međunarodni kodeks medicinske etike.

Svjetska medicinska asocijacija, čija je Crna Gora punopravna članica, naglašava da svako ima pravo da odredi svoj rod. U skladu sa Kodeksom medicinske etike i deontologije Ljekarske komore Crne Gore, ljekari su dužni da poštuju prava, slobode, autonomiju i ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka, vodeći se principima dobročinstva, nanošenja najmanje štete i principima pravičnosti.

Takođe, u skladu sa međunarodnim konvencijama i dobrom praksom Svjetske medicinske asocijacije, podrška pravu čovjeka na dostojanstvo i autonomno odlučivanje, uključuje i podršku pravu na samoodređenje i samoidentifikaciju u odnosu na rod, a što podrazumijeva i podršku odgovarajućim zakonskim mjerama kojima se promovišu i štite jednaka ljudska prava svih građana uključujući i transrodne i rodno različite osobe.

Klinički centar Crne Gore, vodeći se navedenim principima, podržava donošenje Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, koji podrazumijeva da je prilikom donošenja odluke o zahtjevu za promjenu oznake pola u matičnom registru rođenih, zabranjeno tražiti da lice koje je podnijelo zahtjev obavlja medicinske preglede ili pruža dokaze o obavljenim medicinskim pregledima i intervencijama.

Do sada primjenjivana pravna praksa o promjeni oznake pola u dokumentima za transrodne i rodno različie osobe podrazumijevala je neophodne medicinske procedure takozvane kompletne tranzicije, odnosno potpunog prilagođavanja pola rodnom identitetu.

Svjetska medicinska asocijacija naglašava svoj stav da ni jedna osoba, bez obzira da rod, ne smije biti podvrgnuta prinudnoj sterilizaciji, što uključuje i sterilizaciju kao preduslov za promjenu oznake pola u zvaničnim dokumentima. Ovakvi oblici prisilne ili prinudne sterilizacije, prema načelima Ujedinjenih Nacija, predstavljaju kršenje osnovnih ljudskih prava, uključujući pravo na zdravlje, i pravo na privatnost, te dodatno i kršenje prava na zaštitu od mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja.

U skladu sa važećim međunarodnim kodeksima medicinske etike i standardima ljudskih prava Klinički centar osuđuje svaki oblik diskriminacije, stigmatizacije i nasilja. Svoja medicinska znanja koristimo u borbi protiv predrasuda u ovom pogledu, aktivno doprinosimo dobrobiti i napretku zajednice u kojoj živimo i djelujemo, podržavajući pravo svakog građanina na samoodređenje, uključujući i samoodređenje po pitanju rodnog identiteta.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.04.2024. u 19:42h

Titogradske vijesti, top1

20.04.2024. u 15:19h

Skip to content