Inspekcija u Beranama utvrdila: U Medicinskoj školi predaje deset profesora bez licence

Radio Titograd

16.06.2022, 07:17h

2 min

Učenici na praksi / -Mladi Berana

Prosvjetna inspekcija je prilikom inspekcijskog nadzora 13. juna u Srednjoj medicinskoj školi “Branko Zogović” u Beranama utvrdila da deset profesora nemaju položen stručni ispit i licencu za rad. U nalazu inspektora Nijaza Mujevića u koji je “Dan” imao uvid se ističe da su dobili inicijativu kojom se traži da se utvrdi da li svi zaposleni imaju licence, položene stručne ispite, da li su svima nostrifikovane diplome od 2008. godine, da li imaju ugovore o radu u skladu sa zakonom i da li su prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.

U dopisu građana koji su ukazali na propuste u pomenutoj školi se ističe da su pozvali Ministarstvo prosvjete da preduzme mjere povodom neadekvatno zastupljene nastave u ovoj ustanovi, kao i da se preispitaju ocjene koje su učenicima dala lica koja ne ispunjavaju uslove za rad. Po Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju nastavnik može da zasnuje radni odnos samo ako ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad.

– Postupajući po predmetanoj inicijativi, inspektor je u inspekcijskom pregledu kod JU SMŠ “dr Branko Zogović” u Beranama, dana 13.6.2022.godine konstatovano, da od ukupnog broj zaposlenih lica ugovorima na određeno troje njih ne posjeduje licencu, niti položen stručni ispit. Takođe, sedam lica angažovanih ugovorima o dopunskom radu, takođe nemaju položen stručni ispit, odnosno ne posjeduju licencu za rad. Isti su angažovani na period od 30 dana, shodno odredbi člana 101 b Opšteg zakona o obrzaovanju i vaspitanju. Odredbom čl 101 b istog zakona propisano je da ustanova može raspisati konkurs za zapošljavanje nastavnika ako ne postoji mogućnost da sporazumno preuzme nastavnika iz druge javne ustanove sa liste zaposlenih na neodređeno vrijeme, u skladu sa ovim zakonom, ima sistematozovano i odobreno radno mjesto, ima dokaz ministarstva o obezbijeđenim finansijskim sredstvima – piše u nalazu inspektora.

U gimnaziji nijesu utvrđene neopravilnosti

Inspektor navodi da je obavljen i inspekcijski nadzor u Gimnaziji “Panto Mališić” u Beranama, prilikom kojeg nijesu utvrđene nepravilnosti u pogledu navoda iz predmetne inicijative. Inspektor je provjeravao da li zaposleni u gimnaziji imaju licence, položene stručne ispite, da li su svima nostrifikovane diplome od 2008. godine, da li imaju ugovore o radu u skladu sa zakonom i da li su prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.

– Postupajući po predmetnoj inicijativi, inspektor u pregledu u JU Gimnazija “Panto Mališić” u Beranma dana 13. juna 2022. godine nije konstatovao nepravilnosti u pogledu navoda iz domena nadležnosti ovog organa – navodi se u nalazu inspektora.

U nalazu se navodi da se škola u više navrata obraćala Ministarstvu prosvjete, kulture i sporta zahtjevom za davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa, za popunu radnih mjesta za koja su angažovana gore navedena lica, na koje nijesu dobili odgovor do dana vršenja inspekcijskog nadzora.

– Shodno navedenom prosvjetni inspektor konstatuje da je škola preduzela sve mjere za popunu gore navedenih radnih mjesta u skladu sa pozitivnim propisima. Na osnovu navoda iz predmetne inicijative uvidom u personalna dosijea konstatovano je da nema zapošljenih nakon 2008. godine koji nemaju nostrifikovane diplome. Saglasno odredbi čl 206 Zakona o radu propisano je da inspekcija rada vrši nadzor nad ugovorima o radu. Takođe, konstatuje se da su svi zaposleni na određeno vrijeme, a koji se nalaze na spisku zarada za maj 2022. godine uredno prijavljeni u Poreskoj upravi, što se potvrđuje uvidom prosvjetnog inspektora u dostavljene potvrde poslodavca o zaposlenima, koji su proslijeđenbi školi od strane Uprave prihoda i carina – navode u nalazu inspektora.

Izvor:Dan

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Titogradske vijesti, top2

06.07.2022. u 22:00h

Titogradske vijesti, top1

06.07.2022. u 21:51h

Skip to content