Inspekcija ponovo ukazala Injac na nepravilnosti, ona traži dodatne rokove: Rad Blečića u MCP ne može biti dokaz radnog iskustva

Radio Titograd

07.02.2024, 12:58h

6 min

Foto:CDM

 

Zdravko Blečić ne ispunjava uslove za vršioca dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, te je na toj poziciji nezakonito. To je Ministarstvo javne uprave, odnosno Upravna inspekcija, ponovo konstatovala u inspekcijskom nadzoru nakon što je Služba gradonačelnice dostavila primjedbe na ranije sačinjeni zapisnik da Blečić ne može da pokriva funkciju na koju je imenovan zbog toga što ne ispunjava uslove tog radnog mjesta. Blečića je gradonačelnica Glavnog grada Olivera Injac imenovala u oktobru prošle godine nakon što je smijenila Gorana Jankovića.

Uvidom u dostavljena uvjerenja kao i rasporedna rješenja Zdravka Blečića nakon završetka specijalističkih akademskih studija i sticanja akademskog zvanja Specijalista državno-pravnih studija, Inspekcija je utvrdila da on nema pet godina radnog iskustva u VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja na poslovima zaštite i spašavanja.

“Naime, uvidom u personalni dosije Zdravka Blečića utvrđeno je da je i nakon završetka specijalističkih akademskih studija i sticanja akademskog zvanja Specijalista državno-pravnih studija (Spec. Sci), imenovani obavljao poslove radnog mjesta spasilac-vatrogasac, u zvanju samostalni referent u Službi zaštite, kao i poslove radnog mjesta vatrogasac-spasilac u Službi zaštite i spašavanja, a za koja radna mjesta je propisan uslov – IV1 odnosno III nivo kvalifikacije obrazovanja”, navodi se u nalazu inspektorke Nine Vuksanović u koji je CdM imao uvid.

Nadalje, potvrda Glavnog grada Podgorice-Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom od 7. avgusta 2023. godine, odnosi se na radni staž imenovanog, zbog čega se ne može prihvatiti kao dokaz.

Upravna inspektorka napominje da radni staž u određenom trajanju ne znači i iskustvo u istom trajanju.

“Takođe, sve i da se navedena potvrda prihvati kao dokaz o radnom iskustvu u ovom trajanju, isto ne bi uticalo na promjenu utvrđenog činjeničnog stanja, jer je isto stečeno obavljajući poslove radnog mjesta za koje je propisan uslov – III i IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja”, ukazuje Vuksanović.

Nadalje, Upravna inspekcija navodi da se ne može prihvatiti kao dokaz o potrebnom radnom iskustvu ni Uvjerenje Mitropolije crnogorsko-primorske-Crkvene opštine Podgorica, imajući u vidu da je iskustvo u Mitropoliji crnogorsko-primorske-Crkvene opštine Podgorica stečeno na administrativnim i pravnim djelatnostima, a ne na poslovima zaštite i spašavanja.

“Zakonom o zaštiti i spašavanja je propisano da komandir službe zaštite pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika, mora da ispunjava i posebne uslove koji su propisani ovim zakonom”, ističe Vuksanović.

Dakle, objašnjava, odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi kojima se propisuju opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa primjenjuju se i na komandira službe zaštite i spašavanja, pored odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju, kojima su propisani posebni uslovi.

“Navedeno podrazumijeva da se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na definisanje radnog iskustva primjenjuju i na komandira službe zaštite i spašavanja. Dodatno, i odredbe Zakona o radu, definišu radno iskustvo kao vrijeme provedeno u radnom odnosu i stručnom osposobljavanju u skladu sa zakonom, u kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno u stručnoj kvalifikaciji”, ukazuje Vuksanović.

Inspekcija Ministarstva javne uprave navodi da iz navedenog nesporno proizilazi da je za vršenje poslova komandira službe zaštite i spašavanja, koje zvanje pripada kategoriji visokog rukovodnog kadra, potrebno najmanje pet godina radnog iskustva u VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja na poslovima zaštite i spašavanja.

“Zdravko Blečić ne ispunjava uslov za obavljanje poslova radnog mjesta komandir Službe zaštite i spašavanja, u odnosu na potrebno radno iskustvo jer nema pet godina radnog iskustva u VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja na poslovima zaštite i spašavanja”, navodi Vuksanović.

Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, upravna inspektorka ukazala je gradonačelnici Glavnog grada-Podgorice da otkloni nepravilnosti utvrđene i konstatovane u postupku inspekcijskog nadzora u roku od tri dana od dana prijema zapisnika.

“O preuzetim mjerama i radnjama odgovorno lice kome je ukazano na otklanjanje nepravilnosti u obavezi je da obavijesti upravnu inspektorku u roku od sedam dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje nepravilnosti. Stranka-subjekat nadzora ima pravo da da primjedbe na zapisnik u roku od tri dana od dana prijema ovog zapisnika. Ako u ovom roku stranka ne da primjedbe na zapisnik smatra se da nema primjedbi”, ukazala je Vuksanović.

Na ovaj zapisnik Injac je iznijela dvije primjedbe, koje su se ispostavile kao neosnovane.

U prvoj primjedbi Injac ističe da je iz samog gramatičkog tumačenja Zakona o zaštiti i spašavanju jasno da zakonodavac nije propisao radno iskustvo na poslovima zaštite i spašavanja sa stepenom VII1 nivoa kvalifikacije obrazovanja, i ni na koji način nije uputio kada je riječ o radnom iskustvu na poslovima zaštite i spašavanja na nivo kvalifikacija, jer da jeste, izrazio bi uslov kumulativno u istoj alineji.

“Dalje se navodi da Zdravko Blečić posjeduje potrebno radno iskustvo na poslovima zaštite i spašavanja, koje je višestruko u odnosu na traženo radno iskustvo, kao i potrebno radno iskustvo u stepenu VII1, te da je riječ o uskom tumačenju norme, koja za posljedicu ima tumačenje da lice sa 31 godinom radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja nema potrebno radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od 5 godina”, ukazuju iz Službe gradonačelnice.

Iz Upravne inspekcije navode da primjedba nije osnovana.

“Odredbom člana 101 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da radno iskustvo u smislu ovog zakona podrazumijeva rad na poslovima u nivou kvalifikacije obrazovanja koji se traži za vršenje poslova u određenom zvanju, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. Nadalje, članom 2 Zakona o radu je propisano da se ovaj zakon primjenjuje i na zaposlene u državnim organima, organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i javnim službama, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno”, navodi upravna inspektorka Nina Vuksanović.

Dalje ističe da je članom 5 ovog zakona propisano da radno iskustvo podrazumijeva vrijeme provedeno u radnom odnosu i stručnom osposobljavanju u skladu sa zakonom, u kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno u stručnoj kvalifikaciji.

Vuksanović navodi i da je odredbom člana 46 Zakona o zaštiti i spašavanju propisano da, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika, komandir službe zaštite mora da ispunjava i posebne uslove koji su propisani ovim zakonom.

“Citiranom odredbom Zakona o zaštiti i spašavanju su propisani posebni uslovi, koje komandir mora da ispunjava, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o lokalnoj samoupravi. Dakle, navedenom odredbom člana 46 Zakona o zaštiti i spašavanju je propisano da komandir službe mora imati radno iskustvo na poslovima zaštite i spašavanja, dok uslov u pogledu nivoa kvalifikacije obrazovanja u kojem je stečeno radno iskustvo proizilazi iz citiranih odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o radu, te je nesporno da je uslov za obavljanje poslova radnog mjesta komandir Službe zaštite i spašavanja najmanje pet godina radnog iskustva u VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja na poslovima zaštite i spašavanja”, objašnjava Vuksanović.

U odnosu na navode da Blečić ima potrebno radno iskustvo na poslovima zaštite i spašavanja, koje je višestruko u odnosu na traženo radno iskustvo, Vuksanović ističe da je ovo iskustvo stečeno obavljanjem poslova radnog mjesta za koje je propisan III i IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, te se ne može prihvatiti kao ispunjenost uslova u pogledu radnog iskustva potrebnog za radno mjesto komandir, jer nije stečeno na poslovima u nivou kvalifikacije obrazovanja koji se traži za vršenje poslova radnog mjesta komandir – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

“Nadalje, u primjedbama se najprije osporava da je za komandira potrebno radno iskustvo od najmanje pet godina u VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja na poslovima zaštite i spašavanja, pa se nadalje navodi da imenovani ima potrebno radno iskustvo u stepenu VII1. S tim u vezi, kao što je i navedeno u Zapisniku od 25.12.2023. godine, Uvjerenje Mitropolije crnogorsko-primorske- Crkvene opštine Podgorica, od 18.5.2021. godine, ne može se prihvatiti kao dokaz o potrebnom radnom iskustvu za radno mjesto komandir, jer je iskustvo u Mitropoliji crnogorsko-primorske-Crkvene opštine Podgorica stečeno na administrativnim i pravnim djelatnostima, a ne na poslovima zaštite i spašavanja”, ukazuje Vuksanović.

U drugoj primjedbi Služba gradonačelnice navodi da prilikom inspekcijskog nadzora nije pravilno cijenjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe zaštite i spašavanja, od 28.1.2020.godine, odnosno opis poslova koje je obavljao Zdravko Blečić.

“Članom 1 Zakona o zaštiti i spašavanju, je propisano da zaštita i spašavanje obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju otkrivanja i sprječavanja nastajanja opasnosti, kao i ublažavanja i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, radijacionih, hemijskih i bioloških kontaminacija, ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreća koje mogu ugroziti ili ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu, te shodno članu 4 stav 1 tačka 11 je precizirano da je vatrogasac-spasilac lice koje obavlja poslove zaštite i spašavanja u službi zaštite i spašavanja i preduzetnoj jedinici, a koje odgovara opisu posla koje je obavljao, a koji je propisan Pravilnikom i rješenjem o raspoređivanju, a tiče se neophodnog radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja”, navode iz službe Injac.

I ova primjedba, po ocjeni inspektorke Vuksanović, nije osnovana.

“Prilikom inspekcijskog nadzora su cijenjeni poslovi koje je Zdravko Blečić obavljao na radnom mjestu vatrogasac-spasilac i radno iskustvo koje je stečeno obavljanjem poslova ovog radnog mjesta, ali se isto, kao što je naprijed navedeno, ne može prihvatiti kao ispunjenost uslova u pogledu radnog iskustva potrebnog za radno mjesto komandir, jer je stečeno na poslovima radnog mjesta za koje je propisan uslov III nivo kvalifikacije obrazovanja”, ukazuje Vuksanović.

Injac je tražila i produženje roka za otklanjanje nepravilnosti.

“U konačnom zahtjev koji je dat u primjedbama, da se produži rok kojim se ukazuje na otklanjanje nepravilnosti, do okončanja postupka, odnosno do popune radnog mjesta shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, javnim konkursom, a iz razloga što je riječ o veoma deficitarnom kadru, te da je u potpunosti ispoštovana procedura imenovanja lica za vršioca dužnosti iz reda zaposlenih, odnosno iz organa, ne može se prihvatiti jer, u skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi, vršilac dužnosti mora da ispunjava uslove propisane za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje je određen za vršioca dužnosti, što u konkretnom nije slučaj”, naglasila je Vuksanović.

Rok za otklanjanje nepravilnosti počinje teći od momenta prijema dodatka, odnosno od 16. januara ove godine.

CdM je i dalje bez odgovora da li će gradonačelnica postupiti po rješenju Upravne inspekcije i razriješiti Blečića.

Slađana Đukanović

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:35h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:38h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:23h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:20h

Skip to content