Dva zaposlena plaćaju doprinose za jednu penziju

Radio Titograd

03.11.2023, 07:40h

3 min

Foto:Unsplash

Od 2013. godine država je od doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje prihodovala preko tri i po milijarde eura. U istom periodu, prosječne penzije su sa 272,75 eura povećane na 425 eura, koliko iznose nakon poslednjeg povećanja.

Rast penzija od 2011. do 2021. godine iznosio je samo 21,5 eura, dok je od 2021. godine do danas iznosio 132 eura. Nažalost, povećanje penzija u poslednje dvije godine pratila je i dvocifrena inflacija koja najviše pogađa penzionere.

Kada je u pitanju odnos broja zaposlenih i penzionera, on se tokom godina mijenjao.

– Broj penzionera u Crnoj Gori u periodu 2013–2022. godine bilježio je rast od 107.792 u 2013. do 114.759 u 2020. godini, nakon čega bilježi blagi pad na 114.145 u 2021. godini, odnosno na 110.596 u 2022. Kada se posmatra broj zaposlenih, u navedenom periodu bilježi rast sa 171.510 u 2013. godini na 203.545 u 2019. Najveći broj zaposlenih zabilježen je u 2022. godini i veći je za 36.734, ili 19,65 odsto, u odnosu na 2021. godinu. Kada se posmatra odnos broja zaposlenih i broja penzionera, on je u 2013. bio 1,59:1, a u 2023. godini 2,02:1. Navedeni podatak govori da su 2022. godine iz doprinosa dva zaposlena obezbijeđivana sredstva za jednog penzionera – navedeno je u analizi Parlamentarne budžetske kancelarije (PBK) “Penzijski sistem u Crnoj Gori i finansiranje Fonda PIO 2013–2023. godine”.

Broj penzionera u Crnoj Gori u periodu od 2013. do 2023. godine kretao se od 107.799 u 2013. godini do 110.191 u 2023. Imajući u vidu navedeno, najveći broj penzionera zabilježen je u periodu od 2018. do 2021. godine, kada se kretao oko 114.000.

– Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu 2013–2023. godine kretali su se od najnižih 241,95 miliona eura do 473,43 miliona eura, kako je planirano za 2023. godinu. U ovoj godini planirani su znatno viši prihodi budžeta od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za 54,90 miliona eura, ili 13,11 odsto, u odnosu na 2022. godinu. Kada se posmatra 2023. u odnosu na 2021. godinu, došlo je do rasta prihoda od doprinosa za 129,99 miliona eura, ili 37,81 odsto. Do povećanja je došlo zbog porasta visine zarada u Crnoj Gori i ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Udio prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u tekućim prihodima budžeta u periodu 2013–2023. godine kretao se od najmanjih 17,90 odsto do najvećih 22,34 odsto – precizirali su iz PBK-a.

“Rast penzija je od 2011. do 2021. godine iznosio samo 21,5 eura, dok je od 2021. godine do danas iznosio 132 eura. Nažalost, povećanje penzija u poslednje dvije godine pratila je i dvocifrena inflacija, koja najviše pogađa penzionere

Njihova analiza je pokazala da budžet Fonda PIO bilježi trend rasta od 2013. godine, kada je iznosio 387,55 miliona eura, do planom utvrđenih 537,55 miliona eura u 2023.

– Kada analiziramo iznose sredstava od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koja se preko Fonda PIO isplaćuju korisnicima, može se konstatovati da se u periodu od 2013. godine do planom utvrđenih za 2023. godinu kreću od 62 odsto do 88 odsto – precizirano je u analizi.

Preduzetnici plaćaju doprinose po stopi od 20,5 odsto

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore je organizacija koja vrši javna ovlašćenja prilikom rješavanja o pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

– U skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, stope doprinosa po kojima se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na propisanu osnovicu iznose 15 odsto na teret zaposlenog i 5,5 odsto na teret poslodavca. Preduzetnici, odnosno fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti, plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 20,5 odsto – navedeno je u analizi PDB-a.

Penzijsko i invalidsko osiguranje u Crnog Gori, kao i u većini drugih država, već decenijama funkcioniše kao sistem zasnovan na tekućem finansiranju, poznat još kao sistem međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji zaposleni i njihovi poslodavci izdvajaju doprinose na osnovu kojih se isplaćuju penzijske nadoknade sadašnjim penzionerima. Tekući sistem finansiranja ne obezbjeđuje isplatu penzijskih nadoknada korisnicima penzijskog osiguranja, pa se sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeđuju u budžetu Crne Gore, a ostvaruju se kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Ovakav sistem naziva se tekućim finansiranjem penzija – Pay As You Go.

Novi premijer Milojko Spajić ranije je najavio ukidanje doprinosa za PIO i uvećanje penzija. Najavio je prosječne plate od 1.000 eura. Sadašnja prosječna plata je 800 eura, a na nju se plaća 200 eura doprinosa za PIO.

 

 

Izvor:DAN

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

06:39h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.04.2024. u 05:37h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.04.2024. u 05:30h

Titogradske vijesti, top1

15.04.2024. u 05:20h

06.04.2024. u 18:04h

06.04.2024. u 18:04h

Skip to content