DRI Negativno mišljenje na izvještaj Pokreta “Evropa sad”

Radio Titograd

08.11.2023, 10:36h

3 min

Foto:DRI

Državna revizorska institucija (DRI) dala je nagativno mišljenje na finansijski izvještaj Pokreta “Evropa sad” za 2022. godinu, jer je ustvrdila da nijesu uredno vodili evidenciju o poslovanju.

(Foto: Printskrin)
(Foto: Printskrin)

U dokumentu DRI se precizira “da su utvrđene materijalno značajne greške u odnosu na određenu materijalnost”.

Kako je ocijenjeno, ta partija nije u poslovnim knjigama evidentirala i u godišnjem konsolidovanom finansijskom izvještaju iskazala nenovčani prilog fizičkog lica i troškove po osnovu istog u iznosu od 1.000 eura, kao ni sve obaveze i troškove po osnovu zakupa poslovnih prostora (1.844,50 eura), dok poslovne transakcije u ukupnom iznosu od 6.094,07 eura nije evidentirala na odgovarajuće račune.

“Takođe, Partija nije vodila blagajničko poslovanje tokom 2022.godine, iako je ostvarila prilive i odlive gotovinskih transakcija, a utvrđena je i razlika u depozitima evidentiranim u poslovnim knjigama u odnosu na iste iskazane na deviznom žiro računu (za iznos od 900 eura). Revizijom pravilnosti su utvrđene neusklađenosti poslovanja koje se odnose na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o obrascu godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja političkog subjekta”, navodi se u ddokumentu DRI.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da Partija ne vodi računovodstvenu evidenciju o prihodima, imovini i rashodima po porijeklu (posebno za sredstva iz javnih i privatnih izvora) i strukturi prihoda, imovine i rashoda, niti obezbjeđuje posebnu evidenciju prihoda i rashoda za redovno poslovanje i izborne kampanje.

“Partija nije imala otvorenu posebnu Visa platnu karticu vezanu za izborni račun za plaćanje troškova oglašavanja na društvenim mrežama po osnovu izborne kampanje, već je putem iste visa biznis kartice izvršila plaćanja troškova oglašavanja na društvenim mrežama u iznosu od 16.476,84 eura, pri čemu nije nije ni u poslovnim knjigama posebno evidentirala troškove oglašavanja na društvenim mrežama koji se odnosi na redovno poslovanje i izborne kampanje, a na osnovu prezentirane dokumentacije (izvještaja sa društvenih mreža) isto se nije moglo utvrditi”, piše u dokumentu.

Takođe, Partija u okviru Završnog računa političkog subjekta, nije sačinila Bilans stanja i Bilans uspjeha na propisanim obrascima, utvrđena je i neusaglašenost podataka evidentiranih u poslovnim knjigama sa istim iskazanim u izvještajima koje je Partija dostavila ASK-u.

“Revizijom pravilnosti je takođe utvrđeno da Partija nije zatvorila izborne račune u propisanom roku, nije vršila redovno plaćanje obračunatih poreskih obaveza, kao i da ista ne obezbjeđuje evidenciju potraživanja. „Evropa sad“ kao subjekt revizije je dužan da do 6. decembra 2023.godine dostavi Državnoj revizorskoj instituciji Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 06.maja 2024.godine Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji”, navodi se u izvještaju.

Shodno potpisanom Sporazumu o saradnji Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta „Evropa sad“ za 2022.godinu dostavlja se Skupštini na upoznavanje kao i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta „Evropa sad“ za 2022.godinu sa izjašnjenjem subjekta revizije i odgovorom nadležnog Kolegijuma je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 11:49h

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 10:56h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 10:38h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 09:57h

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 09:53h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 07:57h

Skip to content