DRI: CEDIS 2022. zapošljavao u prosjeku 247 osoba mjesečno bez javnog oglasa

Radio Titograd

14.02.2024, 10:22h

3 min

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica za 2022. godinu, saopšteno je iz DRI.

“Nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Milan Dabović (član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Crnogorski elektroditributivni sistem“ – Podgorica za 2022. i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Društvo ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu za dio sredstava, koji se odnosi na zemljište i građevinske objekte sa iskazanom sadašnjom vrijednošću od 5.632.156,23 €, a koja služe u svrhu obavljanja djelatnosti Društva. Kako u tom periodu nije postojala dokumentacija o vlasništvu, ta imovina nije prikazana kao osnivački ulog. Nadležni Kolegijum preporučuje Društvu da u saradnji sa Osnivačem nastavi aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnog statusa imovine kako bi Društvo realno iskazalo stanje imovine i kapitala”, navodi se u saopštenju i dodaje:

“Primjenom prosječne poreske stope (14,92%), na iznos razlike sadašnjih vrijednosti sredstava na koja se obračunava amortizacija u računovodstvene i poreske svrhe od 59.919.340 € utvrđen je iznos odloženih poreskih obaveza od 8.939.901 €. Kako je Društvo u Iskazu o finansijskoj poziciji na dan 31.12.2022. godine odložene poreske obaveze iskazalo u iznosu od 5.323.733 €, obračunom je utvrđena razlika u iznosu od 3.616.168 € (dio odloženih poreskih obaveza od 4.305.540,08 € odnosi na odložene poreske obaveze po osnovu revalorizacije sredstava, a dio od 4.634.360,92 € odnosi se na odložene poreske obaveze po osnovu razlike u obračunu amortizacije za računovodstvene i poreske svrhe). Kako je Društvo prethodno u bilansima prikazalo Odloženu poresku obavezu u iznosu od -42.209,93 €, neophodno je izvršiti korekciju na računu 498 – Odložene poreske obaveze i na računu 722 – Odloženi poreski rashodi ili prihodi iznosom od 3.616.168 €”, navodi se.

Kako dodaju, revizijom pravilnosti Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” – Podgorica za 2022. godinu utvrđena su odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o radu,  Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

“Društvo je u značajnom broju (u prosjeku 247 lica na mjesečnom nivou) vršilo zapošljavanje putem Sporazuma o preuzimanju zaposlenih u Agenciji, privrednim društvima, državnim organima (zaposlene i lica u vd stanju), državnim i lokalnim preduzećima, bez sprovođenja javnog oglasa. Društvo treba da obezbijedi jednaku dostupnost radnih mjesta nezaposlenim licima i ograniči prostor za diskriminaciju lica koja traže zapošljavanje. Usluge Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih po pravilu treba koristiti samo za poslove koji zahtijevaju privremeni rad”, kažu iz DRI.

CEDIS, ističu, prilikom sprovođenja nabavki nije poštovao Zakon o javnim nabavkama i nije sprovelo postupke javnih/jednostavnih nabavki, što je za posljedicu imalo podjelu predmeta nabavke, izbjegavanje postupaka javne nabavke i primjene Zakona o javnim nabavkama.

“Društvo je tokom 2022. godine vršilo jednostavne nabavke brojila, građevinskih radova, električnog materijala/opreme, usluga obezbjeđenja objekata, nabavka i ispitivanje PP aparata, nabavka betonskih kućica, kancelarijskog materijala, kancelarijskog namještaja, računarske opreme itd. ukupne procijenjene vrijednosti nabavki 2.023.624,98 € i ukupne ugovorene vrijednost 2.497.040,66 € (sa PDV-om) bez sprovođenja odgovarajućeg postupka javne, odnosno jednostavne nabavke.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ – Podgorica za 2022. godinu će se dostaviti Odboru direktora kao organu upravljanja i rukovođenja Društva; AD „Elektroprivreda“ Nikšić kao osnivaču Društva; Ministarstvu finansija i Ministarstvu energetike i rudarstva, radi unapređenja položaja Društva i jačanja odgovornosti u upravljanju javnim finansijama i Odboru za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore. Shodno Protokolu o saradnji, predmetni izvještaj će se dostaviti na uvid Vrhovnom državnom tužilaštvu.

Društvo „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ – Podgorica je dužno do 15. marta 2024. godine dostaviti DRI Plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka i do 02. septembra 2024. godine Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama”, zaključuje se u saopštenju.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.04.2024. u 19:42h

Titogradske vijesti, top1

20.04.2024. u 15:19h

Skip to content