• Komunalno nabavlja specijalno vozilo vrijedno 285 hiljada eura
 • Komunalno nabavlja specijalno vozilo vrijedno 285 hiljada eura

  Komunalno nabavlja specijalno vozilo vrijedno 285 hiljada eura

  Gradsko preduzeće "Komunalne usluge doo" raspisalo je tender za nabavku specijalnog vozila vrijednosti 285 hiljada eura.

  Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a rok izvršenja ugovora 160 dana od dana potpisivanja ugovora.

  Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 27.05.2019. do 10 sati, predajom na arhivu naručioca, adresa – Ulica Zetskih vladara bb, Podgorica ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na istu adresu.

  Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 27.05.2019. u 11 sati u prostorijama Komunalne usluge d.o.o.

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda", saopšteno je iz Glavnog grada.

   

   

  Izvor:antenam.net

  Comments (0)

  Ostavite komentar

  Related News